510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Typy przyjmowanych odpadów

Eco-Orlic sp. z o.o. przyjmuje wymienione niżej rodzaje odpadów:

Przyjmowanie odpadów i gruzu – Sosnowiec, Mysłowice, Gliwice, Jaworzno, Tychy, Bytom, Ruda Śląska i Zabrze

Według dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej gospodarowania odpadami konieczny jest ich recykling lub utylizacja w bezpiecznych warunkach. O ile te komunalne są gromadzone i przekazywane do przetwarzania przez odpowiednie PSZOK, o tyle w przypadku odpadów przemysłowych zwykle niemożliwe jest składowanie ich w tych miejscach. Dlatego działalność firmy Eco-Orlik ma niebagatelne znaczenie dla oczyszczenia terenów przemysłowych z substancji szkodliwych i niebezpiecznych, które nie tylko rozkładają się setki, a nawet tysiące lat, ale przede wszystkim powodują skażenie środowiska. To dlatego podejmujemy współprace z firmami, które chcą w sposób legalny utylizować swoje odpady i móc z dumą określić się mianem firmy ekologicznej. Typy przyjmowanych przez nas odpadów to zarówno te budowlane, jak i pochodzące z kopalni miedzi, cynku czy ołowiu, pozostałości odkamieniania urobku węgla kamiennego i brunatnego, a także piaski, iły, żwir, żużel, formy odlewnicze oraz ziemia. Współpracujemy w zakresie przyjmowania odpadów z kontrahentami z niemal całej Aglomeracji Śląskiej. Zapraszamy do kontaktu firmy z Mysłowic, Gliwic, Tych, a także Jaworzna, Rudy Śląskiej, Zabrza, Gliwic, Bytomia, Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej.

Przyjmowanie odpadów

Większość firm przemysłowych generuje odpady, które powstają w wyniku procesów produkcyjnych, a także towarzyszących im czynności logistycznych. Dlatego w takiej sytuacji konieczne jest ich zagospodarowanie. Nasza firma zajmuje się przyjmowaniem odpadów. Zawsze kierujemy się ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapewniamy odpowiednie pojemniki oraz kontenery, ponadto realizujemy obsługę logistyczną na terenie Śląska, np. w Mysłowicach czy też Gliwicach. Jednocześnie działamy także w mniejszych miastach, takich jak Ruda Śląska czy Tychy. Zajmujemy się przyjmowaniem odpadów, ale i gruzu, także z terenów dużych aglomeracji przemysłowych choćby w Gliwicach, czy Jaworznie. Oferujemy także transport i gospodarowanie odpadami zarówno zmieszanymi, jak i z selektywnej zbiórki. Bardzo często problemem jest pozostająca po dużych terenach budowy ziemia. W tym przypadku oczyszczamy ją. Dzięki temu, o ile nie jest skażona, może nadawać się również do rekultywacji. Zawsze staramy się upraszczać wszystkie procesy związane z odbieraniem odpadów.

Przyjmowanie gruzu

Prowadząc firmę, choćby budowlaną, często generuje się sporą ilość odpadów, szczególnie tych pochodzących z rozbiórek. Prace firm budowlanych generują pozostałości w postaci m.in. styropianu, kawałków betonu i tynku, dachówek, profili metalowych, drewna, kabli, gruzu i innych śmieci wymagających szczególnego traktowania. Odpady po pracach remontowych i rozbiórkowych nie mogą być dodawane do zwyczajnyych pojemników na śmieci komunalne. Konieczne jest odpowiednie ich zagospodarowanie zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Dlatego w tym zakresie najlepiej skorzystać z naszych usług. Choć swoją siedzibę mamy na terenie Chorzowa, to działamy niemal na całym Śląsku, choćby na terenie Gliwic, czy Mysłowic. Zajmujemy się nie tylko przyjmowaniem gruzu, ale również dokonujemy jego przetworzenia bądź też utylizacji. Możemy go odebrać bezpośrednio z Twojej firmy i dodatkowo zorganizujemy transport. Gruz zostaje załadowany do odpowiednich kontenerów np. KP5 po KP40, które dostosowane są do gabarytów, ale również samej struktury odpadów. Pozostałości remontowe i budowlane wywozimy do przeznaczonych dla nich miejsc, zgodnie z dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska.

Dlaczego warto korzystać z usług naszej firmy?

Gromadzimy odpady przemysłowe, a także je transportujemy, utylizujemy, a w razie konieczności unieszkodliwiamy. Nasza firma zapewnia obsługę logistyczną całego procesu. Jednocześnie nie tylko przyjmujemy odpady, ale dokonujemy zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z nimi. Dysponujemy przy tym najlepszym sprzętem i parkiem maszynowym. Posiadamy chociażby auta skrzyniowe i kontenerowe, dzięki którym możemy wywozić gruz czysty, a także ten mieszany. Korzystamy także z ciężarówek-wywrotek. Gwarantuje wysoką jakość usług, a także ich terminowe wykonanie. W razie pytań czy wątpliwości służymy pomocą.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
2. 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
3. 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
4. 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
5. 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
6. 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione 01 04 07 i 01 04 11
7. 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
8. 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
9. ex 02 01 01 Stałe osady z mycia i czyszczenia
10. ex 02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
11. ex 02 04 01 Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków
12. ex 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) – niepochodzące z palenisk fluidalnych
13. ex 10 01 02 Popioły lotne z węgla – niepochodzące z palenisk fluidalnych
14. ex 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – niepochodzące z palenisk fluidalnych
15. 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
16. 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
17. 10 09 03 Żużle odlewnicze
18. 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
19. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
20. 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
21. 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
22. 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
23. 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
24. 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
25. 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
26. 10 12 03 Cząstki i pyły
27. 10 12 06 Zużyte formy
28. 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
29. ex 16 07 99 Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
30. 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
31. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
32. 17 01 02 Gruz ceglany
33. ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
34. ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
35. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
36. ex 19 12 09 Materiały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
37. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie