510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Typy przyjmowanych odpadów

Eco-Orlic sp. z o.o. przyjmuje wymienione niżej rodzaje odpadów:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
2. 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
3. 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
4. 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
5. 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
6. 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione 01 04 07 i 01 04 11
7. 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
8. 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
9. ex 02 01 01 Stałe osady z mycia i czyszczenia
10. ex 02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
11. ex 02 04 01 Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków
12. ex 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) – niepochodzące z palenisk fluidalnych
13. ex 10 01 02 Popioły lotne z węgla – niepochodzące z palenisk fluidalnych
14. ex 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – niepochodzące z palenisk fluidalnych
15. 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
16. 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
17. 10 09 03 Żużle odlewnicze
18. 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
19. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
20. 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
21. 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
22. 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
23. 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
24. 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
25. 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
26. 10 12 03 Cząstki i pyły
27. 10 12 06 Zużyte formy
28. 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
29. ex 16 07 99 Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
30. 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
31. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
32. 17 01 02 Gruz ceglany
33. ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
34. ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
35. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
36. ex 19 12 09 Materiały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
37. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie