510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Rekultywacja terenów pogórniczych

Eksploatacja zasobów naturalnych prowadzi do niszczenia systemów ekologicznych i powstawania nieużytków. Działanie to jest odwracalne. Nasza firma zajmuje się profesjonalną rekultywacją terenów pogórniczych i niwelowaniem skutków aktywności wydobywczej. Rewitalizacja obszarów pokopalnianych przywraca w nich warunki umożliwiające funkcjonowanie systemów flory i fauny. Jest też sposobem na ich nowe, atrakcyjne wizualnie i społecznie zagospodarowanie. Przez lata były to tematy zaniedbywane, z niskim statusem ważności, obecnie sprawy ochrony środowiska przyrodniczego mają rangę priorytetu. Rekultywacja jest działaniem odpowiedzialnym społecznie, przyczynia się do polepszenia dobrostanu mieszkańców i lepszego postrzegania gmin, na których terenie nastąpiła ingerencja górnicza. Do sukcesywnej rekultywacji zobowiązuje również ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 126. Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wykonywane przez nas prace rekultywacji terenów pogórniczych są prowadzone na wysokim poziomie europejskim, zapewniającym wykorzystanie ziem do produkcji rolnej, leśnej lub też innej działalności, w tym rekreacyjnej lub urbanistycznej.

Rekultywacja terenów pokopalnianych

Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości użytkowych lub przyrodniczych jest działaniem kilkuetapowym. Na początku określa się kierunki i skalę przyszłej rewitalizacji w zgodzie z planami zagospodarowania przestrzeni i projektuje się strukturę krajobrazu pogórniczego. Etap drugi przeznaczony jest na rekultywację techniczną obszarów pogórniczych, podczas której realizowane są działania prowadzące do ukształtowania rzeźby terenu, regulacji stosunków wodnych, umocnienia formacji skarp, odtworzenia wierzchniej warstwy gleby, a także budowy sieci dróg dojazdowych i przepustów.

Ostatnia faza prac rewitalizujących obszary pogórnicze obejmuje odtworzenie biologiczne zboczy i wierzchowin oraz zapoczątkowanie procesów glebotwórczych przez zasadzenie roślinności i przeprowadzenie prac umożliwiających wytworzenie warstwy gleby o pożądanej aktywności biologicznej. Dla odzyskania zdegenerowanych działalnością przemysłową miejsc pod uprawy i kierunek leśny rekultywacji przeprowadzamy polepszenie chemizmu ziem poprzez odpowiednie nawożenie oraz realizujemy naprawę właściwości fizycznych surowej skały.

Przywracaniem zdewastowanym gruntom walorów użytkowych zajmujemy się od lat, dysponując należytymi zasobami technologicznymi, merytorycznymi, organizacyjnymi i kadrowymi. W naszą misję wpisaną mamy profesjonalizm, staranność realizacyjną i odpowiedzialność. Nieustannie inwestujemy w sprzęt, organizację procesów, kompetencje personelu, pracując wyłącznie na najlepszej klasy komponentach i rozwiązaniach.